VŠEOBECNÉ PODMIENKY

TN Logistica SK (ďalej len Majiteľ) ponúka používanie tejto stránky, ak používateľ akceptuje všeobecné podmienky a poznámky uvedené na tejto stránke. Prístup a používanie tejto stránky podlieha akceptovaniu všeobecných podmienok. Ak používateľ používa túto stránku, znamená to, že akceptuje všeobecné podmienky. Majiteľ si vyhradzuje právo zmeniť, kedykoľvek podľa vlastného uváženia, všeobecné podmienky za ktorých táto stránka ponúka služby.

A) Používanie informácií a materiálov

Táto stránka je určená pre osobné používania a nie pre obchodné používanie zo strany užívateľa. Užívateľ nemôže sťahovať, kopírovať, reprodukovať, meniť, distribuovať, zverejňovať, rozširovať, prenášať, predávať, poskytovať povolenia, vizualizovať, vykonávať, alebo prispôsobovať akúkoľvek informáciu, produkt, alebo službu získanú z tejto stránky. Je dovolené sťahovať a kopírovať informácie výlučne pre osobné použitie za predpokladu, že sú rešpektované autorské práva a iné užívacie obmedzenia.

B) Ilegálne a zakázané používanie

Užívateľ zaručuje, že nebude používať túto stránku pre žiadny účel, ktorý by bol v rozpore s platným zákonom, alebo ktorý by bol zakázaný všeobecnými podmienkami používania, alebo tu uvedenými poznámkami.

C) Zakázané aktivity

Pri používaní služby pošty, alebo iných služieb na posielanie správ a pre komunikáciu, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke užívateľ vyhlasuje, že nebude používať stránku pre:

  • posielanie, alebo pre rozširovanie iným spôsobom akejkoľvek komunikácie, alebo materiálu, ktorý je nelegálny, poškodzujúci, výhražný, zneužívajúci, šikanujúci, ohovárajúci, vulgárny, obscénny, narušuje súkromie iných, škodlivý pre stránku, vyjadrujúci rasovú neznášanlivosť, diskutabilný z hľadiska etiky, alebo z iného hľadiska;
  • nebude falšovať údaje, alebo iným spôsobom manipulovať identifikačné údaje za účelom falšovania pôvodu akejkoľvek informácie podávanej prostredníctvom tejto stránky;
  • inštalovať, zasielať, alebo iným spôsobom rozširovať akúkoľvek nevyžiadanú, alebo nepovolenú reklamu, reklamný materiál, mail, alebo skupinu nevyžiadaných mailov, alebo akúkoľvek formu nátlaku, ak to nebolo vyslovene povolené majiteľom;
  • rušiť, alebo zasahovať do operácií tejto stránky, alebo iných serverov, alebo sietí pripojených na stránku;
  • porušovať akýkoľvek vnútroštátny, alebo medzinárodný zákon;
  • zbierať, alebo archivovať osobné údaje iných užívateľov;

D) Používanie správ

Posielaním správ, alebo komunikovaním iným spôsobom s majiteľom tejto stránky užívateľ poskytuje viacročné povolenie, bez geografických obmedzení, ktoré je neodvolateľné, nie je exkluzívne, nepodlieha royalty, na používanie, sťahovanie, kopírovanie, reprodukovanie, menenie, distribúciu, zverejňovanie, vysielanie, predávanie, poskytovanie povolení, vykonávanie, prispôsobovanie a používanie iným spôsobom túto komunikáciu vo všetkých v súčasnosti známych médiách a v tých, ktoré budú vyvinuté v budúcnosti. Používateľ sa vzdáva akéhokoľvek práva na vymáhanie náhrady za akékoľvek porušenie vlastníckeho práva, práva na ochranu osobných údajov, práva spojeného s reklamou, etikou, alebo distribúciou v súvislosti s takouto komunikáciou, ktoré už bolo zistené v minulosti, alebo za súčasné porušenie týchto práv.

E) Prepojenie na iné stránky

Táto stránka môže obsahovať prepojenia (link) na stránky, ktoré sú vlastníctvom tretích osôb. Linky sú poskytované výhradne z titulu výhodnosti pre užívateľa. Majiteľ nekontroluje internetové stránky a nie je zodpovedný za obsah týchto stránok. Ponuka používať link neznamená schválenie celého obsahu týchto stránok, alebo že by Majiteľ mal akékoľvek prepojenie na majiteľov týchto stránok.

F) Zbavenie zodpovednosti

Užívateľ súhlasí s tým, že Majiteľ tejto stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane súdnych trov), ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s neprimeraným, alebo ilegálnym používaním stránky zo strany samotného užívateľa a tiež že nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie záruk uvedených užívateľom v tomto dokumente.

G) Zmluvné vzťahy

Užívateľ vyhlasuje, že vie a súhlasí s tým, že komunikácia a prichádzajúce a odchádzajúce správy zo stránky nie sú dôverného charakteru. Neexistuje žiadna dohoda o dôvernosti, alebo žiadny iný vzťah medzi užívateľom a Majiteľom stránky, okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, alebo v zmluvných podmienkach uvedených na tejto stránke. Užívateľ akceptuje, že neexistuje žiadny vzťah typu joint venture, partnership, žiadne záväzky, alebo iná agenda medzi samotným užívateľom a Majiteľom, ktoré by vyplývali z tohto dokumentu, alebo z používania internetovej stránky.

H) Všeobecné

Táto dohoda podlieha zákonom platným v Slovenskej republike Užívateľ akceptuje, že výhradným orgánom kompetentným rozhodovať je súd v Bratislave a to v prípade všetkých sporov, ktoré by vyplývali, alebo ktoré by sa vzťahovali na používanie tejto stránky. Používanie tejto stránky nie je povolené v prípadoch, ak nie sú plne akceptované podmienky používania, poznámky uvedené na tejto stránke a v tomto dokumente, vrátane tohto odstavca.

V prípade, ak nejaké ustanovenie tejto dohody je právne neplatné, protizákonné, alebo inak nekompatibilné, toto ustanovenie sa touto dohodou vymaže. Ostatné ustanovenia tejto dohody zostávajú plne v platnosti so všetkou účinnosťou.

Strany porozumeli a plne akceptujú túto dohodu týkajúcu sa používania tejto stránky. Táto stránka nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu ústnu, alebo písomnú dohodu týkajúcu sa používania tejto internetovej stránky. Ak Majiteľ odmietne akékoľvek ustanovenie tejto dohody, to neznamená, že v budúcnosti nemôže byť doplnené.

Copyright

Všetky dokumenty uverejnené na tejto stránke podliehajú autorskému právu © 2014 TN Logistica SK. Všetky práva sú vyhradené.