Spracúvanie osobných údajov

Úvod

Spoločnosť TN logistica SK, s.r.o. prikladá ochrane osobných údajov maximálnu pozornosť. TN logistica SK, s.r.o. sa preto zaväzuje, že pri spracúvaní osobných údajov, získaných v dôsledku návštevy tejto stránky, alebo v dôsledku interakcie s touto stránkou a jej podstránkami, bude rešpektovať príslušné právne predpisy, a to najmä Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, alebo aj „GDPR“), resp. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je spoločnosť TN logistica SK, s.r.o., Michalská 7, 81101 Bratislava, IČO: 36858552,
Kontaktné údaje: privacy@tnlogistica.sk, tel.: +421 2/53637213.

Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ určil tzv. zodpovednú osobu (čl. 37 GDPR): Biksadský & Partners, s.r.o., Michalská 9, 81101 Bratislava, IČO: 36858552, email: office@biksadsky-partners.com, tel.: +421 2/54131200.
Všeobecné informácie k spracúvaniu osobných údajov

Cookies

Naše stránky používajú súbory cookies a umožňujú používanie cookies tretích strán. 

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s pravidlami používania súborov cookies, čím nám umožňujete odlíšiť Vás od iných užívateľov tejto stránky na účely, ktoré sú uvedené nižšie. Toto nám umožní poskytnúť Vám kvalitný užívateľský zážitok, prispôsobiť obsah stránky Vašim preferenciám a pracovať na zlepšení jej funkcionalít. Môžeme napríklad použiť informáciu o Vašich jazykových preferenciách pri Vašej najbližšej návšteve tejto stránky.
Informačné systémy a softvérové procesy, používané pre fungovanie tejto stránky získavajú, počas ich normálneho fungovania niektoré osobné údaje. Ide o informácie, ktoré nie sú zozbierané za účelom ich prepojenia s dotknutými identifikovanými osobami, ale ktoré by na základe svojho charakteru, mohli, prostredníctvom spracovania a prepojenia s údajmi držanými tretími osobami, umožniť identifikovať užívateľa. Do tejto kategórie údajov patria IP adresy, alebo názvy domén počítačov, používaných užívateľmi, ktorí sa pripoja na stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob, akým bola požiadavka zadaná serveru, rozmery súboru, ktorý bol doručený ako odpoveď, numerický kód, ktorý uvádza stav odpovede zadanej serveru a iné parametre týkajúce sa operačného systému a informatického prostredia užívateľa. Tieto údaje budú používané za jediným účelom, a to za účelom získania anonymizovaných štatistických informácií o používaní stránky a za účelom kontroly jej správneho fungovania. Ihneď po spracovaní budú tieto údaje vymazané.

Čo sú súbory cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré sú ukladané do Vášho prehliadača alebo do Vášho počítača. Pri najbližšej návšteve stránky sú automaticky odosielané na server. Cookies plnia rôzne úlohy. 
Existujú nasledovné súbory cookies:
Session cookies: tieto sú časovo obmedzené len na čas trvania návštevy stránky a po zavretí prehliadača sú vymazané. Ide najmä o tzv. „User-input cookies“, ktoré umožňujú zaznamenať Vaše interakcie so stránkou tak, aby ste ich nemuseli opätovne zadávať;
Persistent cookies: tieto zaznamenávajú informácie o Vašich preferenciách a sú ukladané do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia; a
Third party cookies (cookies tretích strán): ide o cookies, ktoré používa od nás odlišný subjekt, ktorý zbiera informácie cez viaceré webstránky alebo viaceré vyhľadávania.

Za akým účelom používame cookies? Aké súbory cookies používame ?
Základné / technické súbory cookies. Ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby fungovala určitá funkcionalita stránky, alebo aby sme boli schopní poskytnúť Vám službu, o ktorú žiadate. Bez týchto cookies by stránka nemohla fungovať.
Funkčné súbory cookies. Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Tieto cookies umožňujú, aby si stránka zapamätala Vaše preferencie, napríklad ohľadne jazykovej verzie stránky, za účelom zlepšenia Vašej skúsenosti pri najbližšej návšteve stránky. 
Analytické cookies. Tieto cookies nám umožňujú sledovať kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele návštevnosti našich stránok. Konkrétne, používame službu Google Analytics. Poznatky z analytických cookies môžeme použiť aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú.
Pre viac informácií o Privacy policy spoločnosti Google, kliknite na tento odkaz: https://policies.google.com/privacy

Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť modul:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať
Ak v internetových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome) zapnete funkciu anonymného prehliadania, táto zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch. Podobne, môžete si v príslušnom prehliadači zmeniť príslušné nastavenia práce so súbormi cookies, prípadne ich aj úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, môžete tým znemožniť fungovanie niektorých funkcionalít tejto stránky.
Používaním týchto stránok beriete na vedomie, že pokiaľ sú na našej stránke používané cookies tretích strán, nemáme nad týmito cookies, ani nad dátami, ktoré tieto cookies zbierajú, žiadnu kontrolu.  Pre viac informácií je potrebné preštudovať privacy policy týchto tretích strán, resp. zmeniť nastavenia Vášho webového prehliadača (väčšina webových prehliadačov je štandardne nastavená tak, že cookies sú povolené; je preto potrebné zmeniť príslušné nastavenia vo Vami používanom prehliadači).
Pre získanie ďalších informácií o cookies odporúčame navštíviť stránku www.youronlinechoices.eu

Užitočné technické informácie

Vizualizácia obsahu externých platforiem
Tento typ služieb umožňuje zobrazovať obsah, umiestnený na externej platforme, priamo z týchto stránok, resp. komunikovať s týmto externým obsahom.
V prípade, ak je takáto služba inštalovaná, je možné, že aj keď ju užívatelia priamo nepoužívajú, služba zberá dáta, týkajúce sa návštevnosti týchto stránok.
Google Fonts
Google Fonts je služba, ktorá umožňuje používanie rôznych voľných štýlov písma, ktorú prevádzkuje firma Google LLC alebo Google Ireland Limited, podľa toho, z akého miesta sú tieto stránky navštevované a ktorá umožňuje týmto stránkam používať obsah Google Fonts. Pre viac informácií o Privacy policy spoločnosti Google, kliknite na tento odkaz: https://policies.google.com/privacy

Štatistika
Tieto služby ním umožňujú monitorovať a analyzovať návštevnosť týchto stránok.
Google Analytics
Prosím pozrite si časť, venovanú používaniu cookies.
Google Tag Manager
Tento typ služby umožňuje centralizovanú správu tagov alebo scriptov, ktoré používajú tieto stránky.
Používanie služby vyžaduje tok užívateľových dát, niekedy aj ich zaznamenávanie.
Pre viac informácií o Privacy policy spoločnosti Google, kliknite na tento odkaz: https://policies.google.com/privacy

Hosting
Hosting týchto stránok, t.j. miesto, na ktorom sú uložené databázy, správa feedov a logov, zabezpečuje https://contabo.de. Toto sú príslušné pravidlá ochrany osobných údajov https://contabo.de/datenschutz.html.
CMS
Na vývoj stránky (Content Management Software)používame WordPress. Toto sú príslušné pravidlá ochrany osobných údajov: https://wordpress.org/about/privacy/.

Mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Osobitné informácie o spracúvaní osobných údajov pri vyplnení kontaktného formulára / komunikácii s nami cez sekciu „Napíšte nám“ a pri registrácii do mailing zoznamu

Účely spracúvania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
Komunikácia s návštevníkom stránky: ak sa na nás obrátite s určitou otázkou, za účelom jej zodpovedania alebo riešenia konkrétneho problému, je nevyhnutné spracúvať vaše kontaktné údaje.
Marketingová činnosť:
E-mailové oznámenia (newsletter, správy o aktivitách spoločnosti TN logistica SK, s.r.o. a spoločností s ňou prepojených, alebo ňou kontrolovaných, a pod.) Vám zasielame na základe vášho súhlasu, resp. z dôvodu našich oprávnených záujmov na propagácii našich služieb. Z odberu oznámení priameho marketingu sa môžete kedykoľvek odhlásiť tým, že nás budete kontaktovať na emailovej adrese privacy@tnlogistica.sk

Právne základy spracúvania

Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame v dôsledku používania cookies.
Oprávnené záujmy sú niekedy aj právnym podkladom priameho marketingu.
Proti spracúvaniu osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek namietať.

Súhlas
V prípade, že nie ste našimi zákazníkmi, môžeme Vám zasielať informácie formou priameho marketingu len na základe Vášho súhlasu. Súhlas na tento účel je dobrovoľný, nie je nevyhnutný za účelom plnenia zmluvy alebo zákonnej povinnosti. Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že nás budete kontaktovať na emailovej adrese privacy@tnlogistica.sk

Kategórie spracúvaných údajov

Dobrovoľné zaslanie elektronickej pošty na adresy uvedené na stránke, alebo vyplnenie príslušných informácií do kontaktného formulára, má za následok získanie Vášho mena, priezviska, a mailovej adresy (prípadne aj telefónneho čísla). Tieto kontaktné údaje sú potrebné pre komunikáciu s Vami pre účely uvedené v tejto dokumentácií.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať v určitých prípadoch prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“). Ďalej nájdete ďalšie niektoré praktické informácie o obsahu Vašich práv.

Prístup k osobným údajom
Za účelom riešenia prístupu k Vašim osobným údajom nás môžete kontaktovať na emailovej adrese privacy@tnlogistica.sk
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
Máte v tejto súvislosti právo na prístup k týmto informáciám, týkajúcich sa vašich osobných údajov, za účelom zistenia:
aké sú účely spracovania vašich osobných údajov;
aké kategórie vašich osobných údajov sú predmetom spracúvania;
kto sú príjemcami vašich osobných údajov;
aká je doba, po ktorú budú vaše osobné údaje spracúvané, resp. aké sú kritéria jej určenia;
informácií o existencii práva požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu;
informácií o existencii práva podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov;
informácií o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás;
informácií o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ako aj právo na prípadné doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu a doplnenie osobných údajov môžete realizovať tak, že nás za týmto účelom kontaktujete na adrese privacy@tnlogistica.sk

Právo na výmaz
Môžete žiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Právo na vymazanie údajov sa však nevzťahuje na údaje, ktoré musíme uchovávať v zmysle právnych predpisov, alebo na údaje ktoré potrebujeme za účelom uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti nim.
Právo na výmaz – pri rešpektovaní vyššie uvedených výnimiek – máte v týchto prípadoch:
Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané;
Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov prevádzkovateľa;
Osobné údaje sú spracované nezákonne;
Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis;
Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na obmedzenie spracúvania.
V prípade, ak:
namietate správnosť vašich osobných údajov, máte právo na obmedzenie spracúvania, a to to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a namiesto ich vymazania žiadate o obmedzenie spracúvania;
my už viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov;
namietate spracúvanie osobných údajov na účely ochrany nášho oprávneného záujmu, alebo oprávneného záujmu tretej osoby, vrátane profilovania, máte právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
V prípade, že dôjde k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania, s výnimkou uchovávania môžeme vaše osobné údaje spracúvať: i) len s Vašim súhlasom, alebo ii) na účel uplatnenia právneho nároku, iii) na ochranu osôb; alebo iv) z dôvodov verejného záujmu.

Vznesenie námietky
Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť, týkajúcu sa Účelov a právnych základov spracúvania). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť tak, že nás budete kontaktovať na emailovej adrese privacy@tnlogistica.sk

Právo podať sťažnosť
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať príslušný návrh na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak prípadné pochybenia na našej strane, budete najprv riešiť s nami; urobíme všetko pre to, aby sme situáciu vyriešili k Vašej spokojnosti.

Ďalšie užitočné informácie:

Spoločnosti skupine: Vaše osobné údaje môžu byť na základe právneho titulu oprávneného záujmu zdieľané s našou materskou spoločnosťou TORELLO TRASPORTI S.R.L. , alebo s inými spoločnosťami v skupine.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny (krajina mimo EÚ, resp. mimo Švajčiarska, Nórska a Islandu) alebo medzinárodnej organizácie.
Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
Vaše osobné údaje neodovzdávame tretím subjektom, s výnimkou spoločností v skupine.
Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame
Údaje spracúvame po dobu, po ktorú je to nevyhnutné za účelom plnenie účelu spracúvania, najneskôr však do momentu odvolania Vášho súhlasu, resp. námietke proti spracúvaniu (v prípade spracúvania na základe tzv. oprávnených záujmov).
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
Za účelom bezpečnosti spracúvania osobných údajov sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia v rámci štandardnej i špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov. Naše servery sa nachádzajú na území Európskej únie, v dôveryhodných dátových centrách.

V Bratislave, 25.5.2018
TN logistica SK, s.r.o.

Seznam piškotkov

Názvy cookie Typ cookie Prvá alebo tretia strana Môže byť blokovaná Relácia alebo stála Čas vypršania Účel